วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2551

บรรยากาศของค่ายลูกเสือวิสามัญ


พันเอกคณิต แจ่มจันทราและอาจารย์ชฎารัตน์ แจ่มจันทรา ครูสิริภัทร เกษมวงศ์ ครูจิตสุภางค์ ชมใจเลิศ เยี่ยมค่ายลูกเสือวิสามัญเทคนิคราชบุรี ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2551 เวลา 19.00 น จ.เพชรบุรี

บรรยากาศของงานชุมนุม


ลูกเสือวิสามัญประมาณ 1,500 คนทั่วประเทศเข้าร่วมงานชุมนุมและมีลูกเสือวิสามัญชาวต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ลูกเสือวิสามัญสิงค์โปร์


ในพิธีเปิดการชุมนุมฯได้ถ่ายภาพร่วมกับลูกเสือวิสามัญชาวสิงค์โปร์

ลูกเสือชาวต่างประเทศ


ในพิธีเปิดการชุมนุมลูกเสือวิสามัญ ครั้งที่ 18
ได้ถ่ายภาพร่วมกับลูกเสือวิสามัญมาเลเซีย