วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2551

ข้ามสะพานเชือก
การไต่บันไดเชือก


การผูกเงื่อนเชือก


แกรนด์ฮาวล์
เคารพธงชาติ
สวดมนต์

สงบนิ่ง

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง


ผู้อำนวยการกองลูกเสือ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา พันเอก สุชาต จันทรวงศ์ และคณะผู้กำกับกองลูกเสือสำรอง ได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ และ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีลูกเสือสำรองและเนตรนารีสำรอง (ป.1 - ป.3) จำนวน 176 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้สถานที่ฝึกภายในโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2551

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2550


ผู้บังคับบัญชากองลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2550
มี 14 ท่าน ดังนี้
1.จ่าสิบเอกผดุงศักดิ์ ภัตติชาติ เป็นผู้กำกับกลุ่มฯ
2.จ่าสิบเอกธเนตร์ เดชแดง รองผู้กำกับฯ
3.ครูรัชนี ค่ายหนองสวง ผู้กำกับ
4.ครูศิริวรรณ แจ้งมุข "
5.ครูพิชญา แก้วศิริ "
6.ครูจุฑารัตน์ ชิดวิลัย "
7.ครูปุญชรัศมึ ภูษณะพงษ์ "
8.ครูสาธิดา ธรรมแท้ "
9.ครูวาสนา สืบศรี "
10.ครูสมรส แตงสวัสดิ์ "
11.ครูจงฤดี เบญจพลชัย "
12.ครูระวีวรรณ พิมพ์รุน "
13.ครูจิรสุข เกิดปราโมทย์ "
14.ครูชมพูนุช กาบสุวรรณ "

การฝึกเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปี 50


กิจกรรมลูกเสือสำรองโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา ในปีการศึกษา 2550 มีลูกเสือสำรองและเนตรนารีสำรอง จำนวน 178 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ซึ่งลูกเสือทุกคนจะเรียนรู้เรื่องการทำแกรนด์ฮาวล์
หลังจาการทำแกรนด์ฮาวล์เรียบร้อยแล้วก็เป็นการสวดมนต์ซึ่งลูกเสือสำรองและเนตรนารีสำรองทุกคนต้องถอดหมวกแล้วพนมมือสวดมนต์ตามที่ตัวแทนลูกเสือกล่าวนำ


เมื่อสวดมนต์เสร็จสิ้นแล้วก็เป็นการสงบนิ่งลูกเสือสำรองและเนตรนารีสำรองจับกระบังของหน้าหมวกตัวตรงก้มศีระษะเล็กน้อยเพื่อระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้ด้านกิจกรรมลูกเสือสำรอง